Κυριακή 31 Μαρτίου 2019

Αρχαία Ελληνικά Το αντικείμενο, άμεσο - έμμεσο, μονόπτωτα-δίπτωτα ( Θεωρία –ασκήσεις)


Γραμματική - Συντακτικό. Αρχαία ελληνικά:


Αντικείμενο   ( Θεωρία –ασκήσεις)
             Αντικείμενο ονομάζεται ο όρος της πρότασης που δηλώνει το πρόσωπο, το ζώο ή το πράγμα στο οποίο μεταβαίνει ή στο οποίο αναφέρεται η ενέργεια του υποκειμένου.
Το αντικείμενο, τίθεται πάντοτε σε μια από τις πλάγιες πτώσεις: γενική, δοτική, αιτιατική

               ΠΡΟΣΟΧΗ: Το υποκείμενο του ρήματος βρίσκεται σε πτώση ονομαστική ενώ το αντικείμενο βρίσκεται στις πλάγιες πτώσεις, τη γενική, τη δοτική και την αιτιατική.


Ως αντικείμενο τίθεται:   

  α) Oυσιαστικό: Οἱ Ἀθηναῖοι ἐφρούρουν τὰ τείχη.

β)
 Επίθετο, μετοχή ή αντωνυμία: Τοὺς ξένους ἀδικεῖ σφόδρα. Εὐμενῶς ἐδέξατο ἡμᾶς.

γ)
 Απαρέμφατο (άναρθρο ή έναρθρο): Ξύνεδροι βούλονται γίγνεσθαι.
Οἱ ἔφιπποι φοβοῦνται
 τὸ καταπεσεῖν.

δ)
 Άκλιτη λέξη ή φράση με άρθρο:
Τοὺς μὲν
 ἀπέκτεινε, τοὺς δὲ ἠνδραπόδισε. (υποδούλωσε)

ε)
 Εμπρόθετος προσδιορισμός με ή χωρίς άρθρο:
Ἑώρων
 τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εὐτυχοῦντας.
Διέφθειραν
 ἐς ὀκτακοσίους. (Σκότωσαν περίπου οχτακόσιους.)

στ)
 Δευτερεύουσα ονοματική πρόταση   Λέγουσιν ὅτι δεκαταῖος ἀφίκετο ἐπὶ τὸ ὄρος.     Φοβεῖται μὴ τὰ ἔσχατα πάθῃ.


            Τα ενεργητικά ρήματα, δηλαδή όσα σημαίνουν ότι το υποκείμενο ενεργεί, διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, τα αμετάβατα και  τα μεταβατικά.

            Μεταβατικά λέγονται τα ρήματα εκείνα που δηλώνουν ότι η ενέργεια του υποκειμένου τους μεταβαίνει σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα το οποίο ονομάζεται αντικείμενο. Το αντικείμενο τίθεται πάντα σε μια από τις πλάγιες πτώσεις (γενική, δοτική, αιτιατική)


            Τα μεταβατικά ρήματα διακρίνονται σε:

Αμετάβατα λέγονται εκείνα  τα οποία δηλώνουν ότι το υποκείμενο ενεργεί, χωρίς όμως η ενέργειά του να μεταβαίνει σε άλλο πρόσωπο ή πράγμα        π.χ. Ουτος φευγει

α) Μονόπτωτα· δέχονται ένα αντικείμενο ή περισσότερα στην ίδια πλάγια πτώση, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους παρατακτικά ή χωρίζονται με κόμμα:
Ἐπαινοῦμεν
 τοὺς δικαίους.

β) Δίπτωτα· δέχονται δύο αντικείμενα σε δύο διαφορετικές πλάγιες πτώσεις ή δύο αντικείμενα σε αιτιατική, από τα οποία το ένα είναι πρόσωπο και το άλλο πράγμα:
Ἔδωκε
 τὰ γράμματα τοῖς φίλοις.    Διδάσκουσι τοὺς παῖδας σωφροσύνην.
Στα δίπτωτα ρήματα υπάρχει:
Α) Το άμεσο Αντικείμενο (μεταβαίνει άμεσα η ενέργεια του Υποκειμένου)
Και Β) το έμμεσο Αντικείμενο(μεταβαίνει έμμεσα η ενέργεια του Υποκειμένου)


          
    Το αντικείμενο μπορεί να παραλείπεται, όταν εύκολα εννοείται:
Τἀληθῆ ἐρῶ καὶ οὐκ ἀποκρύψομαι. [τἀληθῆ
 ]

Απαρέμφατο ή, δευτερεύουσα ονοματική πρόταση που επέχει θέση αντικειμένου αντιστοιχεί στην αιτιατική  πράγματος!

Ἐκέλευσεν τοὺς τοξότας
 ἐκτοξεύειν ἐς τοὺς βαρβάρους.
Δείξομεν τοῖς βαρβάροις
 ὅτι δυνάμεθα τοὺς ἐχθροὺς τιμωρεῖσθαι.
  
Με βάση την πτώση εκφοράς του αντικειμένου, άμεσο είναι το αντικείμενο σε αιτιατική και έμμεσο το αντικείμενο σε γενική ή δοτική. Όταν το ρήμα συντάσσεται με γενική και δοτική, άμεσο είναι το αντικείμενο σε γενική, ενώ, όταν το ρήμα συντάσσεται με δύο αιτιατικές, άμεσο είναι το αντικείμενο που δηλώνει πρόσωπο:

Άμεσο
Έμμεσο
Αιτιατική
Γενική  ,Δοτική
Αιτιατική προσώπου
Αιτιατική πράγματος
Απαρέμφατο
Δευτερεύουσα πρόταση
Γενική
Δοτική
Αιτιατική πράγματος
Απαρέμφατο
Δευτερεύουσα πρόταση
Γενική  ,Δοτική


Ασκήσεις

1)    Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο.

 Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται.

Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει.

Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι.

 Στέργε μὲν τὰ παρόντα, ζήτει δὲ τὰ βέλτιστα.

Ἐν ἀρχῇ ὁ Θεὸς ἐποίησε τὴν γῆν.

Ἡμεῖς καθορῶμεν πολλούς ἀνθρώπους 

Πολλοὶ τῶν πολιτῶν ἐξεμάνθανον τέχνην.

Οὗτοι ἤσθοντο τῆς κραυγῆς


2. Να υπογραμμίσετε τα αντικείμενα των δίπτωτων ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις.
α. Οἱ Κορίνθιοι χρήματα ᾔτησαν τοὺς Θηβαίους.
β. Οὐκ ἀποκρύψω σε τὴν ἐμὴν οὐσίαν.
γ. Τὰς πόλεις ἐκένωσαν τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν.
δ. Τὴν πόλιν τοῦ δέους ἀπήλλαξαν.
ε. Προμηθεὺς ἔδωκε τοῖς ἀνθρώποις τὸ πῦρ.
στ. Οἱ θεοὶ παρέχουσι πλεῖστα ἀγαθὰ τοῖς ἀνθρώποις.

3)  Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το ή τα αντικείμενα των ρημάτων. Για τα δίπτωτα ρήματα να διακρίνετε το άμεσο και το έμμεσο αντικείμενο.

-Ἀποδώσω τά ἡμίσεα τοῖς φίλοις.

- Διδάσκει τούς νέους τήν ἀρετήν.

- Ἔπεισαν τούς Θηβαίους βοηθεῖν.

- Ἡ ἀριθμητική διδάσκει ἡμᾶς ὅσα ἐστίν τά τοῦ ἀριθμοῦ.

-Τῶν τιμῶν τοῖς φίλοις μεταλαμβάνομεν.

-Πρόξενος ἐδεῖτο τοῦ Κλεάρχου μή ποιεῖν ταῦτα.

- Εἶπε τῷ Ξενοφῶντι ὅτι ἀποπέμψει αὐτόν.

-Οἱ νέοι πρεσβυτέροις διαμιλλῶνται.

-Οὐδὲν αὐτοῖς ἀπεκρίνατο.

-Παραχωρῶ σοι τοῦ βήματος.

-Οἱ θεοὶ νίκην ἡμῖν διδόασιν.

-Oὐδεὶς ἠμφεσβήτησε τῆς κληρονομίας ἐκείνῳ.

-Γλῶσσαν τὴν Ἀττικὴν ἐδίδασκον τοὺς παῖδας.

- Λακεδαιμονίων κατηγόρουν, ὄτι τὴν Καδμείαν κατέλαβον.

-Ὁ πάππος τὸν Κῦρον στολὴν καλὴν ἐνέδυσε.

- Οἱ τριάκοντα ἡμᾶς πόλεως ἀπεστέρουν.

- Ὁ φιλότιμος τῆς ὑπεροχῆς ὀρέγεται.

- Ὑμεῖς δέ μου ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.

-Ὁ δὲ Λυκοῦργος πλείστους πόνους αὐτοῖς ἐπέβαλε

-. Ἀλέξανδρος προέταξε τῶν πεζῶν τοὺς τοξότας.

- Ἀγγέλλει τοῖς στρατιώταις τὰ ἐκ τῶν Ἀθηνῶν.

- Σεύθης ὑμᾶς ἀποστερεῖ τόν μισθόν.

-Ἡμεῖς ἳππους καὶ κύνας τρέφομεν.

- Κῦρος ἀπέπεμπε τοὺς δασμοὺς βασιλεῖ.

-Οἱ πατέρες ἡμῶν Μήδων ἐκράτησαν (= νίκησαν). 

-Οἱ στρατηγοί ἐδίδοσαν (= έδιναν) τοῖς στρατιώταις καί τοῖς δούλοις μισθόν καί σῖτον.

- Πολλά ἀγαθά οἱ θεοί παρέχουσιν τοῖς άνθρώποις.

- Βλάπτει τόν ἄνδρα θυμός.

 Κῦρος ἀπέκρυπτεν τούς στρατιώτας τήν ἑαυτοῦ λύπην.

- Παρέδοσαν τοῖς Θηβαίοις τούς νεκρούς ὑποσπόνδους (= κατόπιν συμφωνίας).

- Ἐμοί ὁ μέν γάρ πατήρ κατέλιπεν (= κληροδότησε) οὐδέν.


Ασκήσεις από το:

2 σχόλια: