Κυριακή 18 Μαρτίου 2018

Αναδιπλασιασμός- Παρακείμενος –Υπερσυντέλικος (θεωρία-ασκήσεις)

Αναδιπλασιασμός- Παρακείμενος –Υπερσυντέλικος (θεωρία-ασκήσεις)
Ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος έχουν στην αρχή του θέματος αναδιπλασιασμό .

Είδη ομαλού αναδιπλασιασμού

              Α
Β
Γ


Το ρήμα αρχίζει από:

1. απλό σύμφωνο (εκτός του ῥ-)

2. δύο σύμφωνα, από τα οποία:
      το πρώτο είναι άφωνο (κ, γ, χ, π, β, φ, τ, δ, θ)
  και το δεύτερο υγρό ή ένρινο
      (μ, ν, λ, ρ)

 1. διπλό   σύμφωνο (ζ, ξ, ψ)

2. ῥ-

3. δύο σύμφωνα, χωρίς να είναι το πρώτο άφωνο και το δεύτερο υγρό ή ένρινο
4. τρία σύμφωνα

Φωνήεν
 ή δίφθογγο

είδος αναδιπλασιασμού

επανάληψη του αρχικού συμφώνου + ε

   λύω → 

λέλυκα

   γράφω → γέγραφα

συλλαβική αύξηση

 ψεύδω→ ψευκα
  άπτω→ ρραφα  
στρατεύω → στράτευκα

χρονική αύξηση

   λπίζω → λπικα
   θροίζω → θροικα

Προσοχή:


    1)     Όσα ρήματα αρχίζουν από τα δασέα  χ, φ, θ, στον αναδιπλασιασμό τα γράμματα 
αυτά μετατρέπονται στα αντίστοιχα ψιλά δηλαδή κ, π, τ.

Έτσι:
χ → κ    = χορεύω → κε-χόρευ-κα

 φ → π     = φυτεύω → πε-φύτευ-κα

  θ → τ     = θύω → τέ-θυ-κα2)  Ο αναδιπλασιασμός στα σύνθετα και παρασύνθετα:

 Στα ρήματα που είναι σύνθετα με πρόθεση ο αναδιπλασιασμός μπαίνει μετά την πρόθεση
, π.χ. ἀπο-γράφω > ἀπο-γέ-γραφα, συν-οικῶ > συν-ῴκηκα
Ο αναδιπλασιασμός στα παρασύνθετα που το α' συνθετικό δεν είναι πρόθεση,
μπαίνει στην αρχή π.χ. δυστυχῶ > δε-δυστύχηκα, ἀδικῶ > ἠδίκηκα

3) Ιδιαίτερο είδος αναδιπλασιασμού είναι ο αττικός.

Ρήματα που αρχίζουν από α, ε, ο, στους συντελικούς χρόνους επαναλαμβάνουν
 τους δύο πρώτους φθόγγους του θέματος και συγχρόνως τρέπουν σε μακρό
 το αρχικό φωνήεν, δηλαδή α → η, ε → η, ο → ω,
π.χ. ἀκούω → ἀκήκοα (<ἀκ-ὰκο-α), ἐλαύνω → ἐλήλακα (<ἐλ-έλα-κα), ὀ
ρύττω → ὀρώρυχα (<ὀρ-ὸρυ-χα).

4) Όπως είναι φυσικό κάποια ρήματα σχηματίζουν τον παρακείμενο με διαφορετικό τρόπο,
 όχι ομαλά αλλά ανώμαλα!

·         Όσα αρχίζουν από γν σχηματίζουν τον παρακείμενο με συλλαβική αύξηση -ε,
π.χ. γνωρίζω > ἔ-γνωκα
·         Τα ρήματα κτῶμαι, μιμνήσκομαι και πίπτω, έχουν αναδιπλασιασμό
 με επανάληψη του αρχικού συμφώνου, π.χ. κτῶμαι > κέ-κτημαι
μιμνήσκομαι > μέ-μνημαι     πίπτω > πέ-πτωκα
·         Το ρήμα ανοίγω στον παρακείμενο γίνεται ἀνέῳχα
·         Τα ρήματα ἀλίσκομαι, ὁρῶ, ὠθοῦμαι, και ὠνοῦμαι στον παρακείμενο γίνονται:
ἐ-άλω-κα, ἐ-όρα-κα και ἐ-ώρα-κα, ἔ-ωσ-μαι, ἐ-ώνη-μαι
·         Τα ρήματα λαμβάνω, λέγω, λαγχάνω γίνονται στον παρακείμενο:
εἴληφα, εἴρηκα, εἴληχα

Σχηματισμός οριστικής παρακειμένου ε.φ.

Φωνηεντόληκτα

Στα φωνηεντόληκτα ρήματα πριν από τις καταλήξεις του παρακειμένου
 βάζουμε το χαρακτηριστικό γράμμα του παρακειμένου που είναι το -κ- και λέγεται χρονικός χαρακτήρας

αναδιπλασιασμός
θέμα
καταλήξεις

λε

λυ-

-κα

             
                          Σχηματισμός οριστικής υπερσυντελίκου ε.φ.

αύξηση
αναδιπλασιαμός
θέμα
κατάληξη

ἐ-

λε

λύ-

-κεινΚλίση

Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

λέ-λυ-κα
λέ-λυ-κας
λέλυ-κε
λελύ-καμεν
λελύ-κατε
λελύ-κασι(ν)

ἐ-λε-λύ -κειν
ἐ-λελύ -κεις
ἐ-λελύ -κει
ἐ-λελύ -κεμεν
ἐ-λελύ -κετε
ἐ-λελύ -κεσανΤι γίνεται με τα ρήματα που είναι αφωνόληκτα, δηλαδή έχουν χαρακτήρα  :
  
   χειλικό:  π ,β, φ             ουρανικό: κ, γ, χ         ή      οδοντικό: τ, δ, θ
τότε έχουμε τις εξής μετατροπές:


Χειλικόληκτα
Ουρανικόληκτα
Οδοντικόληκτα

Χαρακτήρας:

π,β,φ,(πτ)     φ

Χαρακτήρας:

κ,γ,χ,(ττ,σσ)   χ

Χαρακτήρας:

τ,δ,θ,(ζ)      κΠ.χ     τρίβω > τέτριφα,   διώκω > δεδίωχα,   τάττω > τέτταχα. πείθω > πέπεικα, κομίζω > κεκόμικα   γράφω >   γέγραφα,     βλάπτω > βέβλαφα


Παρακείμενος ,Υπερσυντέλικος Μέσης Φωνής(Αφωνόληκτα)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

1) Να σχηματίσετε βήμα-βήμα τον Παρακείμενο των παρακάτω ρημάτων 
χρησιμοποιώντας σωστά τον αναδιπλασιασμό του αρχικού συμφώνου και την τελική κατάληξη του:


       θύω    
                        νομίζω                               πιστεύω 
       βουλεύω                   ταμιεύω                              κελεύω 
    κομίζω                           θηρεύω                
   στρατεύω                       ο
κίζω                               ἀγορεύω 
     διώκω                         σκευάζω 

2) Να σχηματίσετε τον Παρακείμενο και τον Υπερσυντέλικο των παρακάτω ρημάτων
 δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην αρχική αύξηση και τον αναδιπλασιασμό όσο και στην τελική κατάληξη -κα, -χα, -φα:


                           Παρακείμενος                             Υπερσυντέλικος
χορεύω    
                                                 
γράφω  
                         
τάττω    
                       
ἀλλάττω   
                                      
κόπτω    
                                             
πράττω         

3) Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στο πρόσωπο του Παρακειμένου και του Υπερσυντελίκου που σας ζητείται στην παρένθεση:

                                           Παρακείμενος                         Υπερσυντέλικος
σκευάζω (β΄ ενικό)    
 
θαυμάζω (α΄ πληθ.)  
             
βουλεύω (γ΄ πληθ.)
                 
διώκω (γ΄ ενικό)   
                    
βλάπτω (β΄ ενικό) 
                  
ἁλιεύω (ά πληθ.)         


4) Να κλιθούν στον Παρακείμενο και στον Υπερσυντέλικο τα ρήματα:

 ἀνακηρύττω, ἀπαλλάττω.


5) Να γίνουν οι παρακάτω χρονικές αντικαταστάσεις σε όλους τους χρόνους της Οριστικής στο πρόσωπο που ζητείται στην παρένθεση:

κελεύω (β΄ ενικό),
 λύω (β΄ πληθυντικό), 
δουλεύω (γ΄ ενικό), 
διακωλύω (γ΄ πληθυντικό), 
γράφω (ά πληθ.)


6). Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας τα ρήματα των παρενθέσεων στους κατάλληλους τύπους του παρακειμένου της ενεργητικής φωνής.

α) Οἱ Θηβαῖοι καὶ δένδρα ………………(κόπτω) και οἰκίας ……………… (κατακαίω).
β) Λέγουσιν ὅτι ταῦτα Δέξιππος ……………….. (πράττω).
γ) Τοῖς μὲν Ἀθηναίοις Σόλων τοὺς νόμους ……………….. (γράφω), τοῖς δὲ Σπαρτιάταις Λυκοῦργος.
δ) Οἱ νέοι ………………………. (θαυμάζω) τοὺς γονέας αὑτῶν.
ε) Λέγουσιν ὅτι οἱ πολέμιοι χρήματα καὶ πρόβατα ……………….. (διαρπάζω).
στ) Οἱ Ἀθηναῖοι ………………….. (τειχίζω) τὰς πόλεις λίθοις καὶ ξύλοις.
ζ) Πάντες οἱ ἄνθρωποι ………………….. (θύω) τοῖς θεοῖς.
η) Πάντες ἡμεῖς …………………. (χορεύω) ἐν τοῖς Διονυσίοις.

Πηγές:

49 σχόλια:

 1. πώς κλίνεται το στρατεύω στον παρατατικό και υπερσυντέλικο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα. Ο Παρατατικός είναι : εστράτευ-ον,-ες,-ε,-ομεν-,ετε,-ον και ο Υπερσυντέλικος: εστρατεύ-κειν,-κεις,-κει,-κεμεν,-κετε,κεσαν .

   Διαγραφή
 2. Τέλεια δουλειά !!!!Συγχαρητήρια (μία συνάδελφος σας)!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι απαντήσεις υπάρχουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα ! Δεν έχω ετοιμάσει τις απαντήσεις αλλά μπορώ να βοηθήσω για κάτι συγκεκριμένο...

   Διαγραφή
 4. Καλησπέρα! Θα μπορούσατε να μου πείτε τον Παραστατικό κ τον Υπερσυντελικο του ρήματος ανακηρυττω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα! Το ρήμα είναι σύνθετο άρα η αύξηση μπαίνει μετά την πρόθεση.Επομένως :ανεκήρυττον (-ες -ε -ομεν,-ετε -ον) ο Παρατατικός και ανεκεκηρύχειν( -χεις-χει -χεμεν -χετε- χεσαν) ο υπερσυντέλικος. Ο Παρακείμενος είναι ανακεκήρυχα (ας -ε αμεν-ατε -ασι(ν).

   Διαγραφή
 5. Θα μπορούσατε να μου πείτε τον Παρακείμενο του ρήματος σκευάζω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Γεια σας! Ο Παρακείμενος είναι εσκεύακα (ψιλή) .Ο αναδιπλασιασμός σχηματίζεται με τον Β-3 τρόπο. Ρίξε μια ματιά στη θεωρία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλησπέρα σας. Μήπως θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε πως σχηματίζεται ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος των ρημάτων: σγγράφω, συμβουλεύω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα! Το ρήμα συγγράφω έχει Παρακείμενο! συγγέγραφα και Υπερσυντέλικο συνεγεγράφειν.
   Το συμβουλεύω: Παρακ. συμβεβούλευκα και Υπερσυντ συνεβεβουλεύκειν.

   Διαγραφή
 8. Τις απαντήσεις που θα τις βρω από τις ασκήσεις που δίνεται


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεια σας! Δεν έχω ετοιμάσει τις απαντήσεις αλλά μπορείτε να με ρωτήσετε ότι θέλετε!!

   Διαγραφή
 9. ποιος είναι ο παρακείμενος μέσης φωνής του ρήματος ἀποκρύπτω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα! Είναι ἀπό +κρύπτω, άρα :ἀποκέκρυφα, ἀπεκεκρύφειν (Υπερσυντ).

   Διαγραφή
 11. απαλλαττω πως θα κλίνετε στο παρακείμενο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. καλησπερα μπορει καποιος να μου πει την λεξει πειθω στον παρατατικο και υπερσυντελικο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεια σας! Ο Παρατατικός είναι επειθον και ο Υπερσυντέλικος επεπείκειν.🙂

   Διαγραφή
 13. Καλημερα μηπως θα μπορουσατε να μου πειτε τις λυσεις απο την 3

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Καλημέρα!!!
  Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στο πρόσωπο του Παρακειμένου και του Υπερσυντελίκου που σας ζητείται στην παρένθεση:

  Παρακείμενος Υπερσυντέλικος
  σκευάζω (β΄ ενικό) εσκεύακας εσκευάκεις
  θαυμάζω (α΄ πληθ.) τεθαυμάκαμεν ετεθαυμάκεμεν
  βουλεύω (γ΄ πληθ.) βεβουλεύκασι(ν) εβεβουλεύκεσαν
  διώκω (γ΄ ενικό) δεδίωχε εδεδιώχει
  βλάπτω (β΄ ενικό) βέβλαφας εβεβλάφεις
  ἁλιεύω (ά πληθ.) ηλιεύκαμεν ηλιεύκεμεν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Καλησπερα Μπορειτε να μου πειτε τα ρηματα αναδυομαι και ληστευομαι στον Παρακειμενο και στον υπερσυντελικο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα! Ληστεύομαι: Παρακείμενος : λελήστευμαι, Υπερσυντέλικος: ελεληστεύμην

   αναδύομαι: Παρακείμενος: αναδέδυκα, Υπερσυντέλικος: ανεδεδύκειν

   Διαγραφή
 16. Μπορεί κάποιος να μου πει την ασκ 1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα!

   θύω → τέθυκα νομίζω → νενόμικα πιστεύω → πεπίστευκα
   βουλεύω → βεβούλευκα ταμιεύω → τεταμίευκα κελεύω → κεκέλευκα
   κομίζω → κεκόμικα θηρεύω → τεθήρευκα
   στρατεύω → _εστράτευκα οικίζω → ώκικα ἀγορεύω → ηγόρευκα
   διώκω → δεδίωχα σκευάζω → εσκεύακα

   Διαγραφή
 17. Καλησπέρα. Μήπως μπορείτε να μου πείτε τη λύση της άσκησης 6; Επίσης οι ασκήσεις και η θεωρία με βοήθησαν αρκετά. Ευχαριστώ πολύ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεια σας! 🙂

   α) Οἱ Θηβαῖοι καὶ δένδρα κεκόφασι(ν) (κόπτω) και οἰκίας κατακεκαύκασι(ν) (κατακαίω).
   β) Λέγουσιν ὅτι ταῦτα Δέξιππος πέπραχε (πράττω).
   γ) Τοῖς μὲν Ἀθηναίοις Σόλων τοὺς νόμους γέγραφε (γράφω), τοῖς δὲ Σπαρτιάταις Λυκοῦργος.
   δ) Οἱ νέοι τεθαυμάκασι(ν) (θαυμάζω) τοὺς γονέας αὑτῶν.
   ε) Λέγουσιν ὅτι οἱ πολέμιοι χρήματα καὶ πρόβατα διηρπάκασι(ν) (διαρπάζω).
   στ) Οἱ Ἀθηναῖοι τετειχίκασι(ν)(τειχίζω) τὰς πόλεις λίθοις καὶ ξύλοις.
   ζ) Πάντες οἱ ἄνθρωποι τεθύκασι(ν) (θύω) τοῖς θεοῖς.
   η) Πάντες ἡμεῖς κεχορεύκαμεν (χορεύω) ἐν τοῖς Διονυσίοις.

   Διαγραφή
 18. Καλησπερα.Γιατιο ο υπερσυντελικος του συμβουλευω γινεται συνεβεβουλευκειν δηλαδη χωρις μβ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεια σας! Η πρόθεση είναι συν- που παραμένει όταν ακολουθεί φωνήεν.😃

   Διαγραφή
 19. καλησπερα θα ηθελα να μαθω αμεσα τονν παρακειμενο και τον υπερσυντελικο του ρηματος παρασκευαζω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα! Παρακείμενος: παρεσκεύακα, Υπερσυντέλικος: παρεσκευάκειν.😊

   Διαγραφή
 20. μου εξηγείτε σας παρακαλώ τον αναδιπλασιασμό των ρημάτων που αρχίζουν από το συριστικό "σ'', διότι σε καμία γραμματική δεν τον εξηγεί και δεν τον έχω καταλάβει! Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Καλησπέρα μπορείτε να μου πείτε τον παρακείμενο και υπερσυντελικο ενεργητική φωνή στα ρήματα προστατεύω,κατακοπτω,αλλασω,αγγελω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεια σας! Το προστατεύω έχει μόνο Ενεστώτα! Μπορεί να σας έδωσε κάποιο άλλο ρήμα.

   κατακέκοφα,κατεκεκόφειν

   ήλλαχα ηλλάχειν,

   ήγγελκα ηγγέλκειν
   😉

   Διαγραφή
 22. Γεια σας!!! Ο αναδιπλασιασμός του σ γίνεται κανονικά. Επανάληψη του συμφώνου συν ε.
  π.χ σώζω , Παρακείμενος : σέσωκα.😊

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Καλησπέρα! Πώς θα γίνει ο παρακείμενος και υπερσιντέλικος του ρήματος ικετεύω στην οριστικη ενεργητικής φωνής;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Καλησπέρα! Παρακείμενος: ικέτευκα. Υπερσυντέλικος:ικετευκειν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. σας παρακαλω πια ειναι η μετοχη παρακειμενου αρσενικο γενος του ρηματος ικετευω στα αρχαια ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεια σας !!!! Παρακείμενος Μετοχή:ικετευκώς..

   Διαγραφή
 26. Σας ικετεύω βοηθήστε με πως θα μπορούσα να σας στείλω μια φωτογραφία από μια άσκηση αρχαίων. Μπορείτε να με βοηθήσετε και να απαντήσετε τώρα αν δεν κουράζω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαρίστως αλλά δεν νομίζω πως στο σχόλιο μπορείς να στείλεις φωτογραφία!!!😢

   Διαγραφή
 27. Καλησπέρα το ρήμα απηλλαχα τι τόνο παίρνει; Όπως και ο υπερσυντελικος του απαλλαττω είναι απηλλαχειν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα! Το απήλλαχα παίρνει οξεία και ο Υπερσυντέλικος είναι απηλλάχειν! Σωστά!!!😊

   Διαγραφή
 28. πολυ καλο και χρεισιμο για εξέτασης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ αν μπορείτε να μου σχοιματισετε το ρημα συστρατευω στην οριστική παρακειμένου και υπερσυντελίκου σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα! Είναι σύνθετο ρήμα. συν+στρατεύω. Άρα αναδιπλασιαμός στο στρατεύω εστράτευκα. Άρα συνεστράτευκα και υπερσυντέλικος συνεστρατεύκειν.

   Διαγραφή