Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

Ουσιαστικά Β Κλίσης - Κανόνες τονισμού Αρχαία Α Γυμνασίου (Θεωρία –Ασκήσεις)Ουσιαστικά Β Κλίσης  (Θεωρία –Ασκήσεις)


 Η  β κλίση  έχει αρσενικά και θηλυκά που λήγουν σε -ος
  και ουδέτερα που λήγουν σε -ον.

Αρσενικά και Θηλυκά
  
Ενικός αριθμός
ον.
ἄνθρωπος
ἀγρὸς
νῆσος
ὁδὸς
γεν.
τοῦ
ἀνθρώπου
ἀγροῦ
τῆς
νήσου
ὁδοῦ
δοτ.
τῷ
ἀνθρώπ
ἀγρῷ
τῇ
νήσ
ὁδῷ
αιτ.
τὸν
ἄνθρωπον
ἀγρὸν
τὴν
νῆσον
ὁδὸν
κλ.
(ὦ)
ἄνθρωπε
ἀγρὲ
(ὦ)
νῆσε
ὁδὲ

Πληθυντικός αριθμός
ον.
οἱ
ἄνθρωποι
ἀγροὶ
αἱ
νῆσοι
ὁδοὶ
γεν.
τῶν
ἀνθρώπων
ἀγρῶν
τῶν
νήσων
ὁδῶν
δοτ.
τοῖς
ἀνθρώποις
ἀγροῖς
ταῖς
νήσοις
ὁδοῖς
αιτ.
τοὺς
ἀνθρώπους
ἀγροὺς
τὰς
νήσους
ὁδοὺς
κλ.
(ὦ)
ἄνθρωποι
ἀγροὶ
(ὦ)
νῆσοι
ὁδοὶΟυδέτερα

Ενικός αριθμός

Πληθυντικός αριθμός   

τὸ    δῶρον

τοῦ    δώρου

τῷ    δώρῳ

τό δῶρον

(ὦ)  δῶρον


τὰ   δῶρα

τῶν   δώρων

τοῖς δώροις

τὰ  δῶρα

(ὦ)  δῶραΑπό τα ουσιαστικά της β' κλίσης:  

 1) Τα αρσενικά και τα θηλυκά έχουν σε όλες τις πτώσεις τις ίδιες καταλήξεις (και τα ξεχωρίζουμε μόνο από το άρθρο).
2) Η κατάληξη α των ουδετέρων βραχύχρονη: τὰ μῆλᾰ, τὸ σῶμᾰ, τὰ σώματᾰ, τὰ γενναῖᾰ, ἐκεῖνᾰ, τὰ τιμῶντᾰ.

Γενικοί κανόνες τονισμού

Κάθε βραχύχρονη συλλαβή, όταν τονίζεται, παίρνει πάντοτε οξεία: νέφος, τόπος, ἀγαθός

Όταν μια λέξη τονίζεται στην προπαραλήγουσα, ισχύει:

1)  Όταν η λήγουσα είναι μακρόχρονη, η προπαραλήγουσα δεν τονίζεται και ο τόνος κατεβαίνει στην παραλήγουσα : ἡ βασίλισσα, αλλά) τῆς βασιλίσσης
2) Η προπαραλήγουσα, όταν τονίζεται, παίρνει πάντοτε οξεία: τιμώμεθα, παρήγορος, πείθομαι.

Όταν μια λέξη τονίζεται στην παραλήγουσα, ισχύει:

1) Η μακρόχρονη παραλήγουσα, όταν τονίζεται, παίρνει οξεία εμπρός από μακρόχρονη λήγουσα: θήκη, κώμη,
2) Η μακρόχρονη παραλήγουσα, όταν τονίζεται, παίρνει περισπωμένη εμπρός από βραχύχρονη λήγουσα: κῆπος, χῶρος,


Όταν μια λέξη τονίζεται στη λήγουσα, ισχύει:

Η μακροκατάληκτη γενική και δοτική όταν τονίζεται στη λήγουσα, παίρνει περισπωμένη:
τοῦ ποιητοῦ, τῷ ποιητῇ· τῶν ποιητῶν,

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

1) Να κλίνεις τα ουσιαστικά:

 

                                                  Ενικός αριθμός

         οἶνος               κίνδῡνος                κάμηλοςτό    ποτήριον

                                                  Πληθυντικός αριθμός


 

 

2)  Να βάλετε τα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις

 

 τῷ __________ (ὁ υἱός)

 αἱ __________ (ἡ ψῆφος)

τοῖς __________ (ὁ στρατηγός)

 τὸν __________ (ὁ καρπός)

 τῶν __________ (ὁ ἵππος)

τὴν __________ (ἡ κάμηλος)

τοὺς __________ (ὁ ἱατρός)

 τὰς __________ (ἡ ὁδός)

  τοῦ __________ (ὁ ἥλιος)

(ὦ) __________ (ὁ δοῦλος)

τῇ __________ (ἡ ὁδός)

τῆς __________ (ἡ ἔλαφος)


 τὰ __________ (τὸ δῶρον)

 

τοῖς __________ (τὸ μῆλον)

 

 

3)     Να γράψετε στην κατάλληλη πτώση τις λέξεις της παρένθεσης:

 

Τοῖς …………………. (ὁ λόγος) τῶν φίλων ἀεὶ πιστεύομεν.

 Οἱ ἄπιστοι …………………. (ὁ φίλος) οὐ μετέχουσι τοῦ …………………. (ὁ κίνδυνος).

 Τοὺς ………………….(ὁ τρόπος ) τῶν ἀνθρώπων γιγνώσκετε.

Τῷ …………………. (ὁ θεός) πιστεύουσιν.

Ὦ …………………. (ὁ φίλος), ὁ θεὸς τοὺς ἀγαθοὺς …………………. (ὁ ἄνθρωπος) οὐ λείπει.

Πολλοὶ ἄνθρωποι τῷ …………………. (ὁ πλοῦτος) μᾶλλον ἤ τῷ …………………. (ὁ θεός) πιστεύουσιν.

 

4)   Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται.


τὸ μυστήριον : δοτική ενικού                           

ἡ ἄμπελος     : γενική ενικού                            

ὁ μόλυβδος    : γενική πληθυντικού               

ἡ διάλεκτος   : δοτική ενικού                           

ἡ βάσανος     : αιτιατική πληθυντικού       

ὁ κίνδυνος     : δοτική ενικού                          

ἡ πλίνθος      : αιτιατική πληθυντικού       

ὁ μάγος          : κλητική ενικού

ἡ νῆσος      :  αιτιατική ενικού

ὁ ἐχθρός :     γενική πληθυντικού

τό σῦκον :     δοτική πληθυντικού

ἡ ὁδός  :        γενική ενικού

ὁ σπόρος:      αιτιατική ενικού

τό ποτήριον: δοτική ενικού

ὁ ὕμνος : ονομαστική πληθυντικού

τό ἄστρον : τη δοτική πληθυντικούΑσκήσεις από το:

4 σχόλια: